PRIHLÁSTE SA DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA SKÚŠKU Z POĽOVNÍCTVA

Ako sa stať poľovníkom?

Prihláste sa do prípravného Kurzu na skúšku z poľovníctva

O Z N Á M E N I E

„Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (OPK DK)  prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok, ktorý plánuje otvoriť v septembri 2023.

Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj od uchádzačov s trvalým pobytom v inom územnom obvode ako je Dolný Kubín

Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to doručením/zaslaním  vyplnenej a podpísanej „PRIHLÁŠKY“ do kancelárie OPK DK (Obvodná poľovnícka komora, ul. J. Ťatliaka 2051/8,026 01 Dolný Kubín).

Vyplnenú prihlášku uchádzač môže zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu dol.kubin@opk.sk  Takto zaslanú prihlášku je však potrebné následne podpísať v kancelárii OPK DK.

Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v záložke „Poľovnícke kurzy“ alebo telefonicky na tel. č. 0911 969 238 prípadne e-mailom: dol.kubin@opk.sk