Poľovné lístky

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

Členovia SPZ k predĺženiu poľovného lístka budú ešte potrebovať:

V zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  je povinnosťou držiteľa PL podať žiadosť o predĺženie jeho platnosti, doloženú vyššie uvedenými náležitosťami, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL. Žiadosť o predĺženie PL musí teda podať najneskôr 01.12. roku, kedy mu PL končí. Ak žiadosť podá 02.12., už ju nie je možné považovať o predĺženie PL, ale za žiadosť o vydanie PL a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok za vydanie PL.

 

Potrebné tlačivá k predĺženiu/vydaniu poľovného lístka:

Žiadosť pre vydanie/predĺženie PL

Vyhlásenie žiadateľa nad 62 r. – k žiadosti o predĺženie PL

SPK Obozn.so sprac.OU OPK DK od 2018

SPK Súhlas dodtk.osoby OU OPK DK od 2018

Sadzobník pre vydávanie a predlžovanie PL od 22.05.2022

SPZ Oboznámenie so spracovaním osobných údajov 2019

SPZ Súhlas dotknutej osoby 2019

Členská prihláška SPZ  (pre nových členov)