Všeobecné informácie

Uchádzači, ktorí majú záujem absolvovať kurz o prvý poľovný lístok doručia do kancelárie OPK Dolný Kubín vyplnenú prihlášku na kurz ( pozn. : uchádzač pre vykonanie praktickej prípravy môže odporučiť OPK Dolný Kubín poľovnícke združenie/spolok, v ktorom praktickú prípravu bude vykonávať. PZ/PS súhlas písomne potvrdí – viď druhá strana prihlášky) Kurz sa vykonáva v zmysle skúšobného poriadku vyhlášky 344/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Po ukončení prípravy ďalší postup viď: Skúška uchádzača o poľovný lístok  K záverečným skúškam môže byť pripustený len ten uchádzač, ktorý si podá žiadosť na záverečnú skúšku z poľovníctva, zaplatí stanovený poplatok, absolvoval minimálne 60 hodín z teoretickej časti, odpracoval počas prace minimálne 100 hodín a úspešne absolvoval streleckú prípravu. Ak uchádzač na skúške neprospel môže po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať organizátora skúšky o opravný termín. Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky z poľovníctva

Po úspešnom absolvovaní skúšky uchádzača o poľovný lístok ďalší postup viď: Doplnková skúška z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F.  Môže ju vykonať uchádzač na základe žiadosti – Žiadosť o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva pre ZP,  zaslanej organizátorovi skúšky

Kurz o prvý poľovný lístok

Uchádzač sa na prípravu skúšky prihlasuje písomne, t. j. vyplnením prihlášky. Súčasťou prihlášky je súhlas dotknutej osoby, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou organizátorovi skúšok. Súčasťou prihlášky môže byť aj uchádzačom odporúčané PZ/PS, resp. iná poľovnícka organizácia, v ktorej bude vykonávať praktickú prípravu a ktorej písomný  súhlas o vykonávaní tvorí tiež súčasť prihlášky.

Príprava na skúšku pozostáva z častí:

 • teoretická príprava,
 • praktická príprava,
 • strelecká príprava.

Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (ďalej len „OPK“) organizuje teoretickú prípravu vo svojich priestoroch v Dolnom Kubíne. Zabezpečujú ju kvalifikovaní prednášatelia v rozsahu stanovenom skúšobným poriadkom, t. j. v počte 70 hodín. V cene poplatku za kurz je zahrnutá okrem organizačných  nákladov  spojených s  prípravou uchádzača na skúšku  aj elektronická forma vzdelávania. Uchádzačovi je umožnený prístup do vzdelávacieho systému „MY education“ (adresa web: www.e-ducation.com ). Návod na registráciu vo vzdelávacom systéme poskytne uchádzačovi OPK. Uchádzač si po zaregistrovaní (údaje zadávané do systému musia byť pravdivé – prenášajú sa na vysvedčenie po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky) vo vzdelávacom systéme vygeneruje MY – ID (9-miestne číslo – identifikátor uchádzača v tomto systéme) a nahlási ho kancelárii OPK. Portál obsahuje vzdelávaciu časť (študijné materiály) a testovaciu časť (demo testy a záverečnú škúšku).

Praktická príprava prebieha po skončení teoretickej prípravy, ktorú uchádzač vykonáva u užívateľa poľovného revíru a na akciách organizátora prípravy v rozsahu 100 hodín a v trvaní najmenej 12 mesiacov.

Strelecká príprava spočíva v absolvovaní streleckého výcviku s poľovníckymi zbraňami,  zo skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní a z teoretickej a praktickej skúšky zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou. Po jeho absolvovaní uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač: zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane a dosiahne najmenej 40 zo 100 možných bodov pri streľbe z guľovej zbrane. Praktickú a teoretickú skúšku z dodržania zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou SPK počas skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní. Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru a praktických ukážok.

Po úspešnom absolvovaní streleckej prípravy, za predpokladu naplnenia dĺžky termínu a splnení podmienok daných vyhláškou, bude  uchádzač pripustený ku záverečnej skúške.

Skúška uchádzača o poľovný lístok

Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len uchádzač“), je povinný vykonať skúšku uchádzača o poľovný lístok (ďalej aj „skúška“).

Cieľom skúšky je zistiť vedomosti uchádzača z oblasti:

 • chovu zveri, je ochrany a zveľaďovania,
 • právnych predpisov upravujúcich výkon práva poľovníctva,
 • poľovníckej zoológie a biológie zveri,
 • poľovníckej kynológie,
 • bezpečného zaobchádzania s poľovníckou zbraňou a zásad streľby,
 • poskytovania prvej pomoci.

Žiadosť o vykonanie záverečnej skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky písomne po ukončení prípravy na skúšku. Organizátor skúšky pripustí ku skúške uchádzača, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky, dovŕši vek 16 rokov.
Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na skúšku, písomne požiada organizátora prípravy na skúšku o zaradenie a vykonanie skúšky u iného organizátora. Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky náklady za jej vykonanie.

Skúška uchádzača o poľovný lístok prebieha elektronickou formou, program vygeneruje uchádzačovi 70 otázok, t. j. 10 otázok z každého skúšobného predmetu:

 • poľovnícka osveta,
 • poľovnícka zoológia a biológia,
 • starostlivosť o zver a choroby zveri,
 • lov zveri a poľovnícke plánovanie,
 • poľovnícka kynológia,
 • právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody,
 • poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Skúška trvá 120 minút po uplynutí ktorých systém vyhodnotí percentuálnu úspešnosť uchádzača.
Celkový výsledok sa klasifikuje stupňom prospel, ak dosiahol uchádzač zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor odovzdá uchádzačovi vysvedčenie o skúške z poľovníctva.

Priebeh a hodnotenie skúšky uchádzača  o poľovný lístok

(1) Skúšku riadi predseda komisie. Predseda komisie pred začatím skúšky preverí zoznamy uchádzačov a podklady potrebné na vykonanie skúšky. Zistené nedostatky oznámi organizátorovi skúšky. Ak organizátor skúšky pred začatím skúšky neodstráni zistené nedostatky, predseda komisie vylúči uchádzača zo skúšok alebo skúšku pozastaví.
(2) Pri skúške je uchádzač povinný členom komisie preukázať totožnosť.
(3) Skúšobný komisár vygeneruje z informačného systému komory pre každého uchádzača skúšobný test. Uchádzač má na vypracovanie skúšobného testu 120 minút.
(4) Uchádzača, ktorý použil pri skúške nedovolené pomôcky alebo sa inak pokúsil ovplyvniť výsledok skúšky, hodnotí skúšobná komisia stupňom neprospel, čo osobitne vyznačí aj klasifikačnom zázname

(5) O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví komisia písomný záznam a dokumentáciu.

(6) Zápisnicu o priebehu a výsledkoch skúšok z poľovníctva zasiela organizátor skúšky kancelárii komory a obvodným poľovníckych komorám podľa trvalého pobytu absolventov skúšok z poľovníctva.

Vysvedčenie o skúške

(1) Uchádzač dostane o vykonaní skúšky vysvedčenie. Ak neprospel, vysvedčenie sa nevyhotoví.
(2) Vysvedčenie podpisuje predseda komisie.  Organizátor skúšky označí vysvedčenie odtlačkom svojej pečiatky. Administratívne práce spojené so skúškami zabezpečuje organizátor skúšky.(3) Pri strate vysvedčenia duplikát vydáva obvodná komora.

Oprava skúšky

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel, môže po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať organizátora skúšky o opravný termín. Ak aj na prvej oprave skúšky neprospel, môže po troch mesiacoch od konania prvej opravy skúšky požiadať o druhý opravný termín. Ak uchádzač neprospel ani pri druhom opravnom termíne, skúšku môže absolvovať až po opätovnom absolvovaní prípravy na skúšku.

(2) Žiadosť o vykonanie opravy skúšky zasiela uchádzač prostredníctvom organizátora skúšky, na ktorej neprospel, kancelárii komory. Organizátor skúšky pripojí k žiadosti kópiu skúšobného testu zo skúšky, na ktorej uchádzač neprospel.

(3) Kancelária komory zašle uchádzačovi najneskôr 30 dní pred skúškou oznámenie o mieste a dátume vykonania opravy skúšky a zašle jeho žiadosť aj s prílohami organizátorovi tejto skúšky.
(4) Ak sa oprava skúšky nemôže vykonať v termíne riadnej skúšky v niektorej obvodnej komore, určí miesto a termín opravnej skúšky kancelária komory po dohode s organizátorom skúšky.
(5) Po úspešnom absolvovaní opravy skúšky vydá komisia uchádzačovi vysvedčenie.
(6) Za opravu skúšku uhrádza uchádzač organizátorovi opravy skúšky náhradu nákladov vopred.
(7) Ak sa uchádzač na opravu skúšky nedostaví, kancelária komory môže na základe písomného odôvodnenia uchádzača povoliť vykonanie opravy skúšky v náhradnom termíne. Neúčasťou na oprave skúšky mu nevzniká nárok na vrátenie platby za opravu skúšky.
(8) Uchádzač môže opravu skúšky vykonať do jedného roka od termínu konania skúšky.

Doplnková skúška z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F

Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz, môže zároveň požiadať OPK v Dolnom Kubíne o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F.

Skúšku o zbrojný preukaz (doplnkovú skúšku) vykonáva OPK Dolný Kubín podľa počtu uchádzačov spravidla po vykonaní skúšky z poľovníctva podľa § 51 vyhlášky 344/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,  ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

(1) Doplnkovú skúšku z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F (ďalej len „doplnková skúška“) môže vykonať uchádzač na základe žiadosti zaslanej organizátorovi skúšky po úspešnom absolvovaní skúšky z poľovníctva. Náklady spojené s jej vykonaním uhrádza uchádzač.

(2) Skúšobná komisia pre doplnkovú skúšku je trojčlenná. Dvoch skúšobných komisárov na skúšobné predmety právne predpisy a poľovnícke strelectvo vymenuje organizátor skúšky, zároveň jedného z nich poverí funkciou predsedu komisie. Tretieho člena komisie vymenuje miestne príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru.

(3) Miesto a termín konania skúšky určí organizátor skúšky a sedem dní vopred o tom upovedomí uchádzačov.

(4) Doplnková skúška sa vykonáva v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

(5) Z časti C a E skúšobných otázok určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky skúša uchádzačov v rámci záverečných skúšok zo streleckej prípravy strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory, z časti D lekár delegovaný organizátorom skúšok. Výsledok skúšky vyznačia v zázname (§ 43 ods. 6) a tento sa započítava do výsledku doplnkovej skúšky. Uchádzača, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže získanie vzdelania, ktoré umožňuje započítanie niektorých častí skúšky, možno od povinnosti absolvovať túto časť skúšky oslobodiť podľa osobitného predpisu.

(6) Skúšobná komisia skúša uchádzačov z časti skúšobných otázok A a B1 až B4 určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky tak, že z každej časti si uchádzač vytiahne jednu otázku. Uchádzač má nárok na 15-minútovú prípravu, ktorú možno skrátiť len na základe jeho výslovného požiadania. Ak použije pri skúške nedovolené pomôcky, môže ho predseda z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť. Skúška je neverejná.

(7) Po vyskúšaní všetkých uchádzačov na neverejnej porade komisia zhodnotí odpovede na jednotlivé otázky. Kvalifikačným stupňom „vyhovel“ sa ohodnotí žiadateľ, ktorý správne zodpovedal na všetky otázky. Ak bol ohodnotený stupňom „nevyhovel“ čo i len z jednej otázky, výsledné hodnotenie je „nevyhovel“. Žiadateľ, ktorý v priebehu skúšky odstúpil alebo bol zo skúšky vylúčený, sa hodnotí kvalifikačným stupňom „nevyhovel“. Rozhodnutie komisie o výsledku skúšky je konečné a nepripúšťa sa proti nemu žiadny opravný prostriedok. Predseda komisie výsledok skúšky zapíše do zápisnice , hodnotenie z jednotlivých otázok a výsledné hodnotenie. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie.
(8) Uchádzačovi, ktorý bol klasifikovaný stupňom „vyhovel“, predseda komisie odovzdá vysvedčenie, ktoré podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie a opatria ho odtlačkom pečiatky organizátora skúšok a okresného riaditeľstva policajného zboru.
(9) Uchádzač, ktorý na doplnkovej skúške z poľovníctva neuspel, ju môže znovu absolvovať u pôvodného organizátora skúšky alebo u iného organizátora skúšky.
(10) Zápisnicu o priebehu a výsledkoch doplnkovej skúšky z poľovníctva zasiela organizátor skúšky kancelárii komory, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru a okresným riaditeľstvám policajného zboru podľa trvalého pobytu absolventov doplnkovej skúšky.