2% z dane pre OZ: Spoločné združenie – SOS Prírode

2 %     Spoločné združenie – SOS Prírode

Vážení milovníci prírody, vážení poľovníci, milí priatelia!

Občianske združenie Spoločné združenie – SOS Prírode  sa aj v roku 2024 uchádza o 2% podielu z Vašich zaplatených daní za zdaňovacie obdobie roku 2023. Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Jedným z hlavných cieľov združenia je v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne podporovať a viesť mládež k ochrane a tvorbe životného prostredia z pohľadu odbornej poľovníckej samosprávy.

V školskom roku 2023/2024 OkO SPZ Orava zriadilo pri Základnej škole P. Škrabáka v Dolnom Kubíne Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva. Krúžok je vedený formou teoretickej a praktickej prípravy v oblastiach ako sú:  poľovnícka zoológia, poľovnícka kynológia, poľovnícke strelectvo, poľovnícka osveta, práca poľovníka v teréne – starostlivosť o zver, pozorovanie, prikrmovanie… Samotná práca s deťmi je vedená logickou hravou formou, poznávaním, súťažnými hrami… Mladí členovia krúžku s poľovníkmi rady spolupracujú a s veľkým záujmom sa podieľajú na rôznych aktivitách, ktoré Osvetová komisia pri OkO SPZ Orava pre nich pripravuje.  Výstupom tejto činnosti je  štyroch najlepších členov zapojiť do najvyššej súťaže – 48. ročníka celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o putovný pohár prezidenta SPZ. Našou snahou je viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia, k rešpektu a láske  ku všetkému živému čo sa v nej nachádza a poukázať aj na to, že pre celú spoločnosť „ Poľovníctvo má zmysel “.

 

Údaje o nás:

  • IČO:53484681
  • Obchodné meno: Spoločné združenie – SOS Prírode
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo:  J. Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pozn.: V prípade potreby pomôcť pri vyplnení tlačiva, môžete nás kontaktovať

+421 911 969 238

Vyhlásenie o poukázaní 2 %
Potvrdenie o zaplatení dane k 2%
2% z dane pre OZ Spoločné združenie