Darujte 2%

Vážení milovníci prírody, vážení poľovníci, milí priatelia!

Občianske združenie „Slovenské združenie Pomáhame“ je v roku 2022 po prvý krát zaradené do zoznamu prijímateľov 2% podielu z Vašich daní za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Hlavným cieľom združenia je najmä podpora rozvíjania duchovných hodnôt, ochrana a rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a tradícií, podpora environmentálnej výchovy zameranej hlavne na mládež ako aj realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle.

Zamestnanci, živnostníci, firmy venujte nám 2% resp. 3% z dane z príjmu za rok 2021, ktorú musíte v roku 2022 odviesť štátu. Venovaním tohto podielu nás podporíte v našej  začínajúcej činnosti, za čo Vám vopred úprimne ďakujeme.

Údaje o nás:

 • IČO: 53484681
 • Obchodné meno: Slovenské združenie Pomáhame
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Kresánkova 3581/7B, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 84105
 • Bankový účet: SK14 0900 0000 0051 8561 3155, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete TU.

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019)
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (Vyhlásenie o pouk 2% za 2021 ZČ)
 3. Do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

 • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019), ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (Potvrd. o dobrovoľníckej činnosti) ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane. V tom prípade zamestnanci vo Vyhlásení vypočítajú 3% zo svojej dane a k Vyhláseniu priložia okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v  prospech jedinej organizácie/ jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (v prípade odkladu do 30.06.2022) buď osobne, poštou na  daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je  daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

 

Právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (v prípade odkladu do 30.06.2022) a v tejto lehote je  povinnosť daň aj zaplatiť.

 

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) alebo viac neziskových organizácií najmenej v počte 40  hodín za všetky, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (Potvrd. o dobrovoľníckej činnosti)  a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.