21.10.2023 – FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV – Propozície

Propozície a priháška

 

Prihláška:

uviesť názov a sídlo inej poľovníckej organizácie (okrem SPZ)

Vyhlasujem, že poznám skúšobný poriadok, a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa – suku* predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené mojim psom – sukou*. Stanovený poplatok zaplatím ihneď po prijatí prihlášky. Ako dotknutá osoba v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas „Usporiadateľovi“ (pozri v záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „Prihláške na skúšky poľovných psov“. Súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webových stránkach „Usporiadateľa“ (pozri v záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), resp. webových stránkach ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu alebo Slovenskej poľovníckej komory. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok v špecializovaných periodikách „Usporiadateľa“ (pozri v záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), resp. periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov.

Vyhlasujem, že poznám skúšobný poriadok, a že sa mu podrobujem. Prihlásením svojho psa/suky sa zaväzujem dodržiavať a riadiť sa propozíciami konkrétnych skúšok, vydanými organizátorom. Prihláseného psa/suku predvediem osobne alebo ho dám predviesť splnomocnenou osobou. Ručím za škody spôsobené mojim psom/sukou. Stanovený poplatok uhradím ihneď po odoslaní prihlášky.

V súlade s účinnou legislatívou, ktorou je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako dotknutá osoba, dávam svoj súhlas prevádzkovateľovi - "Usporiadateľovi" (pozri v záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón za účelom poskytnutia služby na vykonávanie skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov. Podaním tejto prihlášky zároveň dávam svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webových stránkach prevádzkovateľa, resp. webových stránkach ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu alebo Slovenskej poľovníckej komory. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok v špecializovaných periodikách usporiadateľa, resp. periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov.

 

FD 21.10.2023 – PR Leštiny