Poľovníci a policajti deťom

Práca s deťmi pokračuje

V piatok, 23.06.2023 pri príležitosti „Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody“ Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len OkO SPZ) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne zorganizovala akciu pod názvom

Poľovníci a policajti deťom

s podtitulom

I. oravská detská poľovnícka olympiáda.

Podujatie sa uskutočnilo v prekrásnom areály Penziónu Kuzmínovo s láskavým dovolením majiteľa, ktorý ponúkol všetkým prítomným priestory nie len na slávnostné poľovnícke zahájenie a ukončenie, ale tiež na športové zápolenie ( tenisový kurt ) a vedomostné súťaže ( v altánku ) v prekrásnej oravskej prírode.

Na základe výzvy OkO SPZ sa do poľovníckej olympiády zapojilo 5 družstiev zo základných škôl z okresu Dolný Kubín ( ZŠ s MŠ Malatiná, ZŠ Oravský Podzámok a 3 ZŠ z Dolného Kubína ). Každé družstvo malo 6 členov ( 3 dievčatá, 3 chlapci ). Prihlásené družstvá súťažili v 8 disciplínach, z ktorých 3 boli športové a zvyšných 5 bolo vedomostných.

Samotná akcia začala slávnostným nástupom družstiev v duchu poľovníckych tradícií okolo priestoru vystlaným smrekovou čečinu a s pripravenými malými poľovníckymi vatrami po rohoch.

V čele vyznačeného priestoru stáli členovia predstavenstva OkO SPZ, vedúci športových a vedomostných súťaží a nechýbali aj mladí pomocníci – členovia Krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva, ktorý OkO SPZ zriadila pri ZŠ P. Škrabáka v D. Kubíne. Po pravej strane stáli členovia jednotlivých družstiev podľa vylosovaných čísiel z poľovníckeho klobúka a po ľavej strane stáli mladí psovodi s poľovníckymi psami. Oproti trubači, ktorí pomocou poľovníckych signálov a fanfár dokresľovali celkovú poľovnícku atmosféru podujatia. Vľavo za psovodmi sa zhromaždilo povzbudzujúce obecenstvo – ostatní spolužiaci s pedagogickým dozorom.

Po zaznení poľovníckeho signálu a úvodného príhovoru sa súťažiaci oboznámili s jednotlivými disciplínami. Následne sa členovia družstiev podľa vylosovaných čísel rozostavili na jednotlivé označené stanovištia.

Pri športových disciplínach deti súťažili s kačicou v udržaní rovnováhy ( stoj na jednej nohe ), zajacom ( beh na čas okolo tenisového kurtu ) a veveričkou ( v skoku do diaľky ). Po absolvovaní športových súťaží sa presunuli na vedomostné stanovištia, kde súťažili v disciplínach: poznávanie lesných zvierat a ich potrava; poznávanie drevín a rastlín; poznávanie poľovných plemien psov; rozpoznávanie zvukov lesnej zveri a tieňohra. Na záver nechýbal ani súboj so psom – používanie čuchu (identifikácia potravín)

Deti, ktoré prišli povzbudzovať sa taktiež nenudili. Mohli sa zapojiť do súťaže v kreslení na výkres s poľovníckou tematikou a čas vyplnili aj zástupcovia polície, ktorí deťom predvádzali prácu psovodov, oboznámili ich s policajným výstrojom a výzbrojou. Nechýbali aj otázky, vysvetlenia a poučenia z oblasti bezpečnosti a správania sa detí. Okrem toho si deti mohli sadnúť do policajného vozidla alebo sa odfotografovať so služobným psom.

Po absolvovaní športových, vedomostných súťaží a súťaže v kreslení sa uskutočnilo ich vyhodnotenie.

Zaznel poľovnícky signál z lesnice na slávnostný záverečný nástup, zapálili sa rohové vatry a  samotné oceňovanie družstiev mohlo začať. Prvé tri družstvá v poradí od prvého po tretie ( Cirkevná spojená ZŠ D. Kubín; ZŠ M. Kukučína D. Kubín; ZŠ s MŠ Malatiná ) získali medaile, diplomy  poháre, a omalovánky s poľovníckou tematikou. Navyše víťazné družstvo bolo odmenené poľovníckymi odznakmi. Víťazi súťaže v kreslení získali tiež upomienkové predmety.

Na záver nasledovali slávnostné záverečné rozlúčkové reči a za zvukov „Halali“ bola akcia ukončená.

Ako sme zisťovali, deťom aj ich učiteľom sa akcia veľmi páčila a už sa tešia na budúcoročnú II. oravskú detskú poľovnícku olympiádu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali nie len na príprave ale tiež na priebehu krásneho dňa pre deti.

Práca poľovníkov s deťmi sa oplatí.

Poľovníctvo má zmysel.